Privacyverklaring

Angst+Pfister B.V. Privacyverklaring

Angst+Pfister B.V. (hierna genoemd “Angst+Pfister”) gevestigd te Zoetermeer (2713 AW) aan de Afrikaweg 40 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij begrijpen hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is en hechten grote waarde aan het vertrouwen dat u stelt in Angst+Pfister bij het op een discrete manier hanteren van uw persoonsgegevens. Angst+Pfister verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Angst+Pfister handelt binnen de kaders van de wet.

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Angst+Pfister.

Persoonsgegevens die Angst+Pfister verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Angst+Pfister verwerkt de volgende (persoons)gegevens.

Als u gebruikmaakt van de APSOparts-onlineshop (met inloggen) en delen van de Angst+Pfister-website waarvoor u online formulieren moet invullen en waar e-mailverkeer voor nodig is.

Als u gebruikmaakt van de APSOparts-onlineshop in het gedeelte waarvoor u moet inloggen, worden alle registratiegegevens en gegevens die worden ingevoerd door de gebruiker tijdens gebruik van de software opgeslagen. Dit geldt onder andere als u zich registreert, bestellingen plaatst, online formulieren invult, deelneemt aan enquêtes of wedstrijden, met ons online of offline correspondeert, contact met ons opneemt via sociale media, blogs of andere interactieve media. Het gaat om de volgende gegevens:

Emailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Adres van het bedrijf

BTW nummer van het bedrijf

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de APSOparts-onlineshop is uitvoering van de overeenkomst. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

Communicatie per e-mail (nieuwsbrieven enz.)

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

a) Inhoud van de nieuwsbrief

Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere promotionele elektronische kennisgevingen (hierna ”Nieuwsbrief” genoemd) als wij uitdrukkelijk toestemming hebben van de ontvanger. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de nieuwsbrieven is uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming bewaart Angst+Pfister ter registratie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

b) Aanmelden

Voor aanmelden voor onze Nieuwsbrief geldt de dubbele opt-in-methode. Als u zich eenmaal heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van de registratie. De bevestiging is noodzakelijk om zeker te stellen dat het e-mailadres bij een geldige e-mailbox hoort.

Aanmelding voor de Nieuwsbrief wordt gearchiveerd om te bewijzen dat het aanmelden in overeenstemming is met wettelijke vereisten. De tijd van de aanmelding en de tijd van de bevestiging worden geregistreerd, net als het IP-adres.

c) Aanmeldgegevens

Uw e-mailadres is voldoende om u aan te melden voor de Nieuwsbrief. Overige informatie is vrijwillig en dient voor het personaliseren van uw Nieuwsbrief.

d) Afmelden/annulering

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze Nieuwsbrief, d.w.z. uw toestemming hiervoor intrekken. Onder aan elke Nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden van de Nieuwsbrief.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken de door ons verzamelde gegevens zodat wij:

- Producten en diensten die u van ons vraagt voortdurend kunnen verbeteren..

- Het door u gewenste gebruik van en toegang tot applicaties, producten en informatie kunnen beheren.

- Onze zakelijke relatie met u kunnen onderhouden.

- De presentatie van onze diensten in de gaten kunnen houden en verbeteren.

- Illegale activiteiten kunnen identificeren, voorkomen en oplossen

- Reclame-, informatie- of marketingmateriaal over onder producten of diensten kunnen bieden, waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn op basis van uw gegevens.

Rechtsgrond(en) voor gegevensverwerking

Angst+Pfister gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor heeft gegeven, het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat er een gerechtvaardigd belang is of omdat het moet volgens de wet.

Delen met derden

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Doorgifte buiten de EU

Angst+Pfister heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. Uitzondering hierop is Zwitserland. Voor Zwitserland heeft de Europese Commissie in een adequaatheidsbesluit bepaald dat Zwitserland een passend beschermingsniveau biedt.

Beveiliging

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Angst+Pfister ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen nemen, die voldoen aan erkende marktnormen, om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen onbedoelde, onrechtmatige of niet geautoriseerde manipulatie, verwijdering, wijziging, toegang, overdracht of gebruik en ook tegen gedeeltelijk of volledig verlies. De servers van Angst+Pfister en APSOparts bevinden zich in Zwitserland in verschillende gecertificeerde en zwaarbeveiligde computercentra. De verbinding met onze servers is beveiligd met een 256-bit SSL-versleuteling. Wij maken regelmatig back-ups van klantengegevens. Om het verlies van gegevens door een extreme gebeurtenis (bijv. schade aan het computercentrum door een aardbeving) te voorkomen, worden de versleutelde back-ups parallel opgeslagen in verschillende computercentra in Zwitserland. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd in lijn met de technische vooruitgang. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens of toegang van derden tot de gegevens of gebruik van derden van de gegevens. Wij kunnen geen garantie bieden voor de veiligheid van gegevens die via internet worden gedeeld; met name als er gegevens per e-mail worden verzonden, bestaat het risico dat derden er toegang tot krijgen.

Bewaartermijn

Angst+Pfister bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Rechten betrokkene

Angst+Pfister vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons via info@angst-pfister.com.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen;

het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen.

het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;

het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de Cookieverklaring op onze website. Vermeld uw toestemmings-ID en de datum wanneer u contact met ons opneemt in verband met uw toestemming.

Uw toestemming geldt voor het volgende domein: www.apsoparts.com