Gebruiksbepalingen

Gebruiksbepalingen

26 november 2007 - 28 december 2005 - Wij verzoeken u, deze gebruikersbepaling aandachtig door te lezen voordat u gegevens van de website van Angst+Pfister gebruikt. De overeenkomst regelt uw toegang tot het internetplatform van Angst+Pfister en uw gebruik van de aangeboden informatie. Met het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze overeenkomst en erkent u dat deze bindend voor u is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
U verklaart zich bij het gebruik van gegevens op deze website van Angst+Pfister akkoord met de onderstaande bepalingen.

Angst+Pfister stelt de volledige inhoud van deze website zoals zij is en zonder een uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie ter beschikking van de gebruikers.

Alle gegevens op deze website dienen alleen als hulp, zonder garantie van foutloosheid. Angst+Pfister aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, neven- of gevolgschade, verliezen of kosten, die voortvloeien uit het gebruik van op deze website vermelde gegevens.

Angst+Pfister accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die via links met de Angst+Pfister website zijn verbonden.

Angst+Pfister aanvaardt geen enkele garantie inclusief de stilwijgende garantie voor in de handel gebruikelijke kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Angst+Pfister biedt geen enkele garantie dat de op deze website voorkomende functies vrij zijn van onderbrekingen en fouten, dat fouten gecorrigeerd worden of dat deze website of de server vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Voor de inhoud van deze website accepteert Angst+Pfister geen garantie betreffende de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of in enig andere opzicht.

Handelsmerk en auteursrecht
Alle rechten op deze website betreffende intellectueel eigendom zoals auteursrechten, handelsmerken en patentrechten zijn voorbehouden. De toegang tot de website geeft niet het recht tot het kopiëren of gebruiken van een intellectueel eigendom van Angst+Pfister.

Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik beschikbaar, indien van de opgeslagen of afgedrukte documenten noch de copyrightnotities noch andere wettelijk beschermde aanduidingen verwijderd worden.

Mededelingen
Alle door Angst+Pfister via deze website verstrekte gegevens blijven altijd eigendom van Angst+Pfister. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke anders luidende instemming is Angst+Pfister niet verplicht, deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en Angst+Pfister beschikt zonder schadevergoeding aan de leverancier van de informatie over de exclusieve eigendomsrechten op deze gegevens.

Gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging
De door Angst+Pfister verstrekte gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord moeten als persoonlijk en vertrouwelijk worden behandeld. Doorgifte of gemeenschappelijk gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord zijn streng verboden. Elke overtreding van dit verbod leidt tot de onmiddellijke blokkering van de toegang tot de website van Angst+Pfister evenals tot de aansprakelijkheid voor alle schade die Angst+Pfister door een dergelijke overtreding lijdt. Als eigenaar van een wachtwoord bent u ertoe verplicht, dit tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Voor veranderingen aan uw gebruikersnaam of wachtwoord kan Angst+Pfister niet aansprakelijk worden gesteld.

Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de klant
Uw toegang tot de website van Angst+Pfister beperkt zich tot het oproepen van gegevens van Angst+Pfister, en dit uitsluitend voor rechtmatige zakelijke doeleinden. Elke toegang of toegangspoging tot andere computersystemen van Angst+Pfister of tot andere informatie in systemen van Angst+Pfister is principieel verboden. U verplicht zich ertoe, geen op deze website aanwezige gegevens voor andere dan rechtmatige zakelijke doeleinden te gebruiken.

U accepteert alle verantwoordelijkheid en verplichtingen in verband met de keuze van Angst+Pfister, om de door u beoogde resultaten te behalen. U accepteert alle verantwoordelijkheid en verplichtingen in verband met beslissingen of adviezen die als resultaat van het gebruik van de website van Angst+Pfister of van aan deze website ontleende informatie zijn getroffen resp. gegeven, evenals voor de informatie, nauwkeurigheid en controle van deze resultaten, hetgeen ook tegenover derden geldt.